Blog

Notícies i artícles

Treballs en alçada

De tots és sabut (i les estadístiques així ho demostren), que els accidents de caiguda d’alçada es donen amb certa freqüència, tant obres de construcció com en altres tipus d’activitats, essent, a més i quan es donen, de caràcter molt greu o mortals.   Existeix normativa específica sobre els treballs temporals en alçada, el RD 2177/2004, i Inspecció de Treball i Seguretat Social considera una falta molt greu l’incompliment d’aquesta, imposant sancions importants. Els treballs en alçada s’originen a partir de desnivells o alçades de 2 m o més. El risc de caigudes d’alçada està considerat com un risc especial

Llegir més »

Treballadors de les ETT a les obres de construcció

El conveni general del sector de la construcció regula en quins casos i amb quines limitacions les empreses poden contractar treballadors cedits per una Empresa de Treball Temporal per treballar en obres de construcció (article 25 i annex VII del VI Conveni General del Sector de la construcció).   El conveni estableix limitacions absolutes pels llocs de treball que es consideren d’especial perillositat per a la seguretat i salut dels treballadors que els desenvolupin.   Així, no es poden contractar treballadors d’ETT pels llocs de treball (entre d’altres):   – Encarregat, cap d’obra – Artiller, operador de perforació, voladura, tall

Llegir més »

8 de març Dia International de la Dona

Per tal de commemorar el Dia International de la Dona us recordem que PLG ofereix el Servei d’Igualtat a l’Empresa que consisteix en:   – Assessorament jurídic en matèria d’igualtat. – Elaboració del Pla d’Igualtat a l’empresa. – Confecció del Protocol per a la prevenció i abordatge de l’assetjament sexual i per raó de sexe a l’empresa i, formar a les persones de referència. – Realització del registre retributiu. – Desenvolupament de l’auditoria retributiva.   PLG està compromesa amb la Igualtat d’Oportunitats a l’àmbit laboral!

Llegir més »

Procediment d’actuació en cas de detectar amiant

Arrel de la problemàtica sorgida amb l’amiant trobat al metro de Barcelona i tan comentada als mitjans de comunicació, es vol fer un recordatori sobre el procediment d’actuació.   Des de l’any 2002 en el territori nacional, l’ús, producció i comercialització de materials amb contingut d’a-miant està prohibit. La qüestió està en el material que està col.locat (plaques de fibrociment en cobertes o envans pluvials, dipòsits, baixants, canonades, mobiliari urbà, calorifugats, etc.).   Per poder manipular material amb amiant, l’empresa que realitzi els treballs, ha de disposar d’una acredi-tació emesa pel Departament de Treball de la comunitat autònoma en la

Llegir més »

Riscos psicosocials al sector de la construcció

Els riscos psicosocials són aquells aspectes del treball relacionats amb l’organització, el contingut i la realització de les tasques que poden causar trastorns a la salut com ara estrès, ansietat, depressió, malalties cardiovasculars, per esmentar aquells efectes sobre els quals es disposa de més estudis. Els Riscos Psicosocials també poden comportar efectes negatius per a l’empresa com absentisme, baixa productivitat i mala qualitat, etc.   Unes condicions inadequades de treball que generin riscos psicosocials repercuteixen negativament en el rendiment laboral dels treballadors. La reducció en el rendiment laboral a causa de l’estrès pot tenir un cost dues vegades superior al

Llegir més »