Riscos psicosocials al sector de la construcció

Els riscos psicosocials són aquells aspectes del treball relacionats amb l’organització, el contingut i la realització de les tasques que poden causar trastorns a la salut com ara estrès, ansietat, depressió, malalties cardiovasculars, per esmentar aquells efectes sobre els quals es disposa de més estudis. Els Riscos Psicosocials també poden comportar efectes negatius per a l’empresa com absentisme, baixa productivitat i mala qualitat, etc.

 

Unes condicions inadequades de treball que generin riscos psicosocials repercuteixen negativament en el rendiment laboral dels treballadors. La reducció en el rendiment laboral a causa de l’estrès pot tenir un cost dues vegades superior al de les baixes laborals.

 

Habitualment, l’estrès disminueix l’atenció i augmenta les preocupacions i la fatiga. Els treballadors no segueixen o es preocupen menys de seguir els procediments segurs i de fer servir els equips adequats.

 

Un estudi sobre sinistralitat i condicions de treball a la construcció realitzat per l’INSST, destaca que els riscos psicosocials que poden ser desencadenants d’accidents al sector. Segons els mateixos treballadors la causa més freqüent dels accidents les distraccions, descuits, badades o manca d’atenció, o relacionades amb treballar de pressa.

 

Factors com el soroll, les vibracions, la temperatura, pols, etc. es poden mesurar amb unitats pròpies i disposen de nivells de referència en la corresponent legislació. Tanmateix, el rol, la cohesió grupal, la supervisió, el lideratge, la càrrega mental o la comunicació, no tenen unitats pròpies de mesura ni elements de comparació. Els riscos psicosocials són complicats de mesurar, ja que és molt difícil, per exemple, establir la relació causa-efecte que provoquen sobre la salut. Un dels grans problemes dels factors psicosocials és la dificultat per trobar unitats de mesura objectives.

 

Segons els criteris tècnics d’Inspecció de Treball i Seguretat Social (en especial “Criterio Técnico ITSS 104/2021. Riesgos Psicosociales”) en tots els llocs de treball hi ha exposició als riscos psicosocials en menor o major mesura, sense excepció de la mida de l’empresa sector o activitat, i és necessari una avaluació de riscos psicosocials en compliment de l’article 15 de la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals.

 

L’avaluació de riscos psicosocials ha de contemplar tots aquells factors que poden generar estrès laboral, fatiga mental i emocional, assetjament i violència en el treball. Per complir amb la Llei de Prevenció de Riscos Laborals (31/1995) s’ha d’avaluar els riscos psicosocials mitjançant un mètode específic i reconegut. El mètode d’avaluació de riscos psicosocials ha de garantir com a mínim les següents condicions:

– Consulta i participació dels treballadors.

– El personal de direcció ha de participar i involucrar-se.

– Recollit a les normes UNE o guies tècniques del INSST o Generalitat de Catalunya.

– Incorporar coneixement científic existent. Oferir criteris objectius de valoració del risc.

– Permetre i proporcionar confiança basada en la triangulació de resultats, així com en la validesa i fiabilitat.

– Facilitar la planificació de les mesures i el seu seguiment.

 

Per portar-la a terme l’avaluació de riscos psicosocials, cal prèviament un compromís clar entre l’empresa i els representants dels treballadors d’aplicar i dur a terme les mesures que se’n derivin.