Treballadors de les ETT a les obres de construcció

El conveni general del sector de la construcció regula en quins casos i amb quines limitacions les empreses poden contractar treballadors cedits per una Empresa de Treball Temporal per treballar en obres de construcció (article 25 i annex VII del VI Conveni General del Sector de la construcció).

 

El conveni estableix limitacions absolutes pels llocs de treball que es consideren d’especial perillositat per a la seguretat i salut dels treballadors que els desenvolupin.

 

Així, no es poden contractar treballadors d’ETT pels llocs de treball (entre d’altres):

 

– Encarregat, cap d’obra

– Artiller, operador de perforació, voladura, tall i serrat de blocs

– Picapedrer

– Marbrista

– Muntador d’aparells d’elevació

– Muntador d’estructures tubulars (bastides…)

– Soldador d’estructures metàl·liques

– Soldadura i oxitall

– Plantista, operari matxucadora, operari de molins…

– Bus (obres marítimes)

 

Per a la resta de llocs de treball s’estableixen limitacions relatives, o sigui poden ser ocupats per treballadors d’ETT sempre que no concorrin riscos especials per a la integritat dels treballadors, com per exemple:

 

– Treballs amb riscos especialment greus de soterrament, esfondrament o caiguda d’altura

– Treballs en proximitat de línies elèctriques d’alta tensió

– Treballs en què l’exposició a agents químics o biològics suposin un risc d’especial gravetat, o pels que la vigilància específica de la salut sigui legalment exigible (per exemple, treballs amb exposició a amiant i sílice)

– Treballs amb risc d’ofegament per immersió

– Treballs amb explosius

– Treballs que requereixin muntar elements prefabricats pesats

 

A l’annex VII del VI Conveni es detallen els oficis i les limitacions per a cada lloc de treball.

 

A més d’aquestes limitacions, cal tenir present que:

 

– S’ha de complir la legislació de Subcontractació: els treballadors d’ETT han de complementar en moments d’acumulació de feina la plantilla de treballadors de l’empresa, que ha de tenir com a mínim un 30% de treballadors amb contracte indefinit.

– L’objecte del contracte entre l’Empresa de Treball Temporal i l’empresa usuària és la cessió del treballador per prestar serveis a l’empresa, quedant sota la seva responsabilitat i direcció. El treballador d’ETT queda integrat dins la plantilla de l’empresa usuària, amb els mateixos drets i obligacions que els altres treballadors.

– Com a norma general, la vigilància de la salut i la formació en prevenció de riscos laborals han de ser impartides per l’Empresa de Treball Temporal. L’entrega de la informació dels riscos del seu lloc de treball i l’entrega dels EPI correspon a l’empresa usuària.