Blog

Notícies i artícles

Riscos ergonòmics en la instal·lació i manteniment d’equips d’aire acondicionat

Els treballs d’instal·lació i manteniment d’aire condicionat, poden comportar trastorns musculoesquelètics al sistema motor del nostre cos (musculatura, tendons, articulacions, lligaments i columna vertebral). Els factors de risc associats a seva aparació són: l’esforç, l’adopció de postures forçades en espais reduïts, la freqüència de manipulació, l’altura de manipulació, les vibracions de les màquines, la falta de descans i el pas dels anys a l’ofici. Per més informació l’instal·lador pot disposar del manual d’ergonomia “Evaluación de Riesgos Laborales en los trabajos de instalación y mantenimiento de aparatos de aire acondicionado” elaborat per UGT-FICA en col·laboració de l’Institut de Biomecànica de Valencia

Llegir més »

Treballadors autoritzats en realitzar treballs en risc elèctric

Els treballadors que realitzen activitats, tasques o operacions en instal·lacions elèctriques han de tenir la formació preventiva i capacitació adequada. El RD 614/2001, de 8 de juny, sobre disposicions mínimes per a la protecció de la salut i seguretat dels treballadors davant el risc elèctric estableix quins són els requisits mínims de formació i capacitació dels treballador que poden suprimir o reposar la tensió per fer treballs sense tensió, treballs amb tensió o treballs en proximitat. Les operacions i treballs realitzats amb risc elèctric requereixen l’aplicació d’unes tècniques i procediments de treball i una formació específica per part dels treballadors,

Llegir més »