Treballadors autoritzats en realitzar treballs en risc elèctric

Els treballadors que realitzen activitats, tasques o operacions en instal·lacions elèctriques han de tenir la formació preventiva i capacitació adequada. El RD 614/2001, de 8 de juny, sobre disposicions mínimes per a la protecció de la salut i seguretat dels treballadors davant el risc elèctric estableix quins són els requisits mínims de formació i capacitació dels treballador que poden suprimir o reposar la tensió per fer treballs sense tensió, treballs amb tensió o treballs en proximitat.

Les operacions i treballs realitzats amb risc elèctric requereixen l’aplicació d’unes tècniques i procediments de treball i una formació específica per part dels treballadors, donada la gravetat dels danys que poden ocasionar-se (asfíxia, cremades, fibril·lació ventricular i fins i tot la mort). Només els treballadors autoritzats per l’empresari o també qualificats segons les característiques o tipus d’instal·lació o la pròpia operació poden realitzar-les.

Les exigències formatives i de capacitació variaran entre treballador no autoritzat, treballador autoritzat, treballador qualificat i cap de treball.

Treballador no autoritzat: serà el que realitza treballs sense tensió i únicament ha rebut la formació bàsica en prevenció de riscos laborals ajustada a les pràctiques concretes de la feina a desenvolupar, així com les mesures de prevenció i protecció

Treballador autoritzat: és aquell que ha estat autoritzat per l’empresari per fer determinades feines amb risc elèctric, partint de la seva capacitat per fer-los de forma correcta, segons els procediments establerts en la normativa de referència. A més a més ha d’haver rebut formació en prevenció de riscos laborals i en el cas d’empreses del sector del metall el segon cicle per l’ofici d’electricitat, muntatge i manteniment d’instal·lacions elèctriques d’alta i baixa tensió del vigent conveni col·lectiu.

L’empresari ha d’autoritzar per escrit al treballador pels tipus d’operacions, tipus d’instal·lació de baixa o alta tensió i treballs considerant la seva formació i capacitat.

Treballador qualificat: és el treballador autoritzat que posseeix coneixements especialitzats en matèria d’instal·lacions elèctriques, per la seva formació acreditada, professional o universitària, o a la seva experiència certificada de dos o més anys.

Es considera formació acreditada en treballs elèctrics cicles formatiu de grau mitjà o superior (formació professional, FP) en instal·lacions electrotècniques i automàtiques. Actualment es consideren professionals les persones que han fet el procés d’avaluació i acreditació de competències professionals i han obtingut el certificat de professionalitat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC), per més informació veure vídeo de l’enllaç https://youtu.be/HAECgTiOLpU )

Pel que fa a l’experiència certificada, ha de ser l’empresa o empreses en què el treballador ha desenvolupat els treballs amb instal·lacions elèctriques les que emetin els certificats corresponents. En el certificat hauria d’indicar el tipus concret d’instal·lació o instal·lacions en què el treballador desenvolupava les seves activitats i quines, no pot ser una experiència “general”.

Cap de treball: persona designada per l’empresari per assumir la responsabilitat efectiva dels treballs. Realitzarà la tasca de direcció i vigilància dels treballs i haurà de ser un treballador qualificat.

El RD 614/2001, de 8 de juny determina segons si la instal·lació és de baixa o alta tensió i el tipus de treball quines operacions poden fer els treballadors no autoritzats, treballadors autoritzats, treballadors qualificats o cap de treball. Veure taula resum que es mostra a continuació.

Taula 1. Taula resum dels tipus de treballador com a mínim ha de ser segons el RD 614/2001 per realitzar tasques o operacions en instal·lacions elèctriques.

Tipus d’instal·lació

Treballs sense tensió

Treballs en tensió

Maniobres, mesuraments, assajos i verificacions

Treballs en proximitat

Treballs en zones amb risc d’incendi o explosió

Supressió o reposició de la tensió

Execució treballs sense tensió

Execució treballs en tensió

Reposició de fusibles

Mesuraments, assajos i verificacions

Maniobres locals

Preparació

Execució treballs en proximitat

Sense ATEX present

Amb ATEX present

Baixa tensió (igual o inferior 1000 V per C.A. o 1500 V per C.C.)

A

T

C

A

A

A

A

T

A+R

C+R

Alta tensió

(superior a 1000 V per C.A. o 1500 V per C.C.)

Q +R

T

Q+C+R

C+R

C+R

A+R

C+R

A+R

O

T+A+R

A+R

C+R

T = Treballador amb formació i informació en prevenció de riscos laborals adequada i suficient pel seu lloc de treball que contempli les mesures de prevenció i protecció front al risc elèctric.

A = Treballador autoritzat

Q = Treballador qualificat

C = Treballador qualificat que es designada per l’empresari per assumir la responsabilitat efectiva dels treballs.

R = Presencia del recurs preventiu.

D’acord amb els articles 3 i 4 del RD 842/2002, de 2 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament electrotècnic per a baixa tensió (REBT), les instal·lacions elèctriques de baixa tensió són aquelles la tensió nominal és igual o inferior a 1.000 V per a corrent alterna (C.A.) i 1.500 V per a corrent continu (C.C.).

Segons la guia tècnica del “Instituto del RD 614/2001 un electricista hauria de ser com a mínim treballador qualificat per poder desenvolupar les seves tasques.