Riscos ergonòmics en la instal·lació i manteniment d’equips d’aire acondicionat

Els treballs d’instal·lació i manteniment d’aire condicionat, poden comportar trastorns musculoesquelètics al sistema motor del nostre cos (musculatura, tendons, articulacions, lligaments i
columna vertebral). Els factors de risc associats a seva aparació són: l’esforç, l’adopció de postures forçades en espais reduïts, la freqüència de manipulació, l’altura de manipulació, les vibracions de les màquines, la falta de descans i el pas dels anys a l’ofici. Per més informació l’instal·lador pot disposar del manual d’ergonomia “Evaluación de Riesgos Laborales en los trabajos de instalación y mantenimiento de aparatos de aire acondicionado” elaborat per UGT-FICA en col·laboració de l’Institut de Biomecànica de Valencia (IBV), de desembre de 2019.

Per poder controlar l’aparició de trastorns musculoesquelètics, entre d’altres s’han d’adoptar les següents mesures preventives:

  • Utilitzar el mètode correcte per aixecar les càrregues (cames flexionades, esquena recta, càrrega enganxada al cos). Evitar postures forçades. Càrregues entre 25 i 50 kg, manipular entre 2 persones de forma coordinada. Ajut mecànic per a càrregues superiors a 50 kg (elevació d’equips d’aire condicionat amb camió grua, apiladora de manovella, carretilles, etc). Alternança de tasques, estiraments de grups musculars i pauses.

  • Adequar l’altura del lloc de treball: sempre que sigui possible la zona de manipulació es localitzarà entre l’espatlla i l’alçada dels genolls. Evitar postures forçades.
  • Utilitzar equips auxiliars (escales de mà, bastides tubulars, plataformes elevadores mòbils de personal, etc.) per tenir un accés adequat a la tasca.
  • Utilitzar genolleres per reduir la fatiga física als genolls.
  • Utilitzar eines manuals amb mànecs confortables i amb bona subjecció.
  • Utilitzar eines portàtils a motor (esmoladora angular, trepant, etc.) amb sistemes que redueixin les vibracions mecàniques.
  • Per fer tasques d’elevació i col·locació d’equips o materials es poden utilitzar aparells elevadors de material.
  • Alternar tasques, canviar la postura de treball per reduir la fatiga física, estiraments i pauses en el treball.