Procediment d’actuació en cas de detectar amiant

Arrel de la problemàtica sorgida amb l’amiant trobat al metro de Barcelona i tan comentada als mitjans de comunicació, es vol fer un recordatori sobre el procediment d’actuació.

 

Des de l’any 2002 en el territori nacional, l’ús, producció i comercialització de materials amb contingut d’a-miant està prohibit. La qüestió està en el material que està col.locat (plaques de fibrociment en cobertes o envans pluvials, dipòsits, baixants, canonades, mobiliari urbà, calorifugats, etc.).

 

Per poder manipular material amb amiant, l’empresa que realitzi els treballs, ha de disposar d’una acredi-tació emesa pel Departament de Treball de la comunitat autònoma en la que es trobi domiciliada, anome-nada RERA (Registre d’Empreses amb Risc d’Amiant). Aquesta acreditació garantitza que l’empresa està especialitzada en aquests treballs.

 

Els treballs s’han de realitzar seguint les mesures de seguretat i higiene contemplades en el Pla de Treball. Aquests documents són de dos tipus:

– Pla de Treball Genèric: en cas de realitzar treballs de poca entitat.
– Pla de Treball Específic: en cas de realitzar treballs de més envergadura.

 

En el RD 396/2006, de 31 de març, marca els paràmetres sobre quin dels dos documents s’han d’utilitzar segons les feines a realitzar.

 

Tots dos documents han de disposar de l’aprovació per part del Departament de Treball. El Pla de Treball Genèric ja el tenen aprovat les empreses. Pel que fa al Pla de Treball Específic, es necessita unes setmanes fins a obtenir l’aprovació.

 

A continuació es llisten les empreses clientes a PLG que compleixen amb la normativa:

– Germans Cañet Xirgu, SL……………………………………….……….972 460 464

– Mugadas, SLU…………………………………………………………….….972 832 965

– Tallers Girona, SL……………………………………………………….…..972 209 707

– Excavacions Malé i Hurtós, SL…………………………………….……972 527 378

– Aridform Miquel, SLU (antiga Cementos Miquel, SL)…..……..972 501 881